Υποσύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) - DataLife HIS

Η διατήρηση αρχείου με όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με τα οποία αλληλεπιδρά ο οργανισμός, είναι απαραίτητη για την καταγραφή του ιστορικού επικοινωνίας και την τήρηση άλλων σημαντικών πληροφοριών. Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει το υποσύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους ασθενείς, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και οποιονδήποτε τρίτο.

Στο υποσύστημα επαφών αποθηκεύονται τα στοιχεία ασθενών, συγγενών, ενδιαφερόμενων, εργαζομένων, προμηθευτών, συνεργατών και γενικά οποιουδήποτε φορέα ή προσώπου με τον οποίο συναλλάσσεται η επιχείρηση. Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων ανάμεσα σε επαφές για την καλύτερη απεικόνιση και ταξινόμηση. Η αναζήτηση και εύρεση επαφών και πληροφοριών είναι εφικτή με πολλά στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, το e-mail κ.ά.

Αναλυτικότερα, μια πρόσθετη λειτουργία του υποσυστήματος επαφών είναι η δυνατότητα αποστολής SMS ή e-mail απευθείας μέσα από το DataLife HIS. Η δυνατότητα αυτή χρησιμοποιείται ευρέως για την υπενθύμιση επισκέψεων, για την ενημέρωση του ασθενούς ή του συγγενούς για σημαντικά ζητήματα, για την αποστολή παραστατικών, κ.ά.

Χάρτης επαφών

Δυνατότητες

  • Πολλαπλά πεδία προς συμπλήρωση: τηλέφωνα, e-mail, διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ
  • Πλήρης καταγραφή της αλληλεπίδρασης με ένα πρόσωπο ή οργανισμό
  • Ομαδοποιήσεις και αγαπημένες καταχωρήσεις
  • Υπενθύμιση ασθενών με SMS για προγραμματισμένα ραντεβού
  • Αποστολή παραστατικού, γνωμάτευσης ή άλλης αναφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Ενημέρωση ασθενών μέσω e-mail για σημαντικά ιατρικά ζητήματα
  • Αυτόματες ειδοποιήσεις για γενέθλια και ονομαστικές εορτές επαφών
  • Διάχυση της πληροφορίας σε όλα τα τμήματα του φορέα υγείας

Γνωρίστε το DataLife HIS και τις λειτουργίες του

Προϊόν