Αναφορές και στατιστικά

Το πρόγραμμα κλινικής DataLife διαχειρίζεται, επεξεργάζεται και αποθηκεύει έναν μεγάλο όγκο δεδομένων. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση του οργανισμού απαιτεί τη συγκέντρωση των πληροφοριών αυτών και την παρουσίασή τους με τρόπο εύληπτο. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι αναφορές και η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έχουν πολύ σημαντικό ρόλο.

Το πρόγραμμα DataLife συγκεντρώνει όμοιες μεταξύ τους πληροφορίες και παράγει γραφήματα καθώς και έντυπες αναφορές οι οποίες εξυπηρετούν πολλά τμήματα της κλινικής όπως το λογιστήριο, η διοίκηση και το γραφείο κίνησης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: εκτυπώσεις ελέγχου πελατών/προμηθευτών, ισοζύγια και καρτέλες λογιστικού σχεδίου, εισιτήρια/εξιτήρια και παρατάσεις ανά διάγνωση, φύλλο, ηλικία κ.ά.

Δυνατότητες

  • Συγκεντρωτική παρουσίαση δεδομένων σε dashboard
  • Δημιουργία πρότυπων αναφορών
  • Δυναμικές αναφορές
  • Διοικητικές, λογιστικές και ιατρικές αναφορές
  • Παρουσίαση δεδομένων σε γραφήματα
  • Ομαδοποιήσεις και φίλτρα
  • Προϋπολογισμοί και προβλέψεις
English