Ηλεκτρονική τιμολόγηση δημοσίου B2G - Μονάδες υγείας (Κλινικές, KAA, ΜΦΗ)

Ηλεκτρονική τιμολόγηση δημοσίου B2G

30/04/2024

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και μεταξύ επιχειρήσεων και του δημοσίου (B2G) αποτελεί έναν σημαντικό βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. 52445 ΕΞ 2023, η χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους προμηθευτές του δημοσίου είναι πλέον υποχρεωτική.

Με την παραπάνω απόφαση διευκρινίστηκε ότι:

Οι αρμόδιες αρχές, δηλαδή οι δημόσιοι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Οι προμηθευτές τους οφείλουν να εκδίδουν ηλεκτρονικά παραστατικά ακολουθώντας τον ευρωπαϊκό μορφότυπο τιμολόγησης.

Για να γίνει αποδεκτό το τιμολόγιο από τον δημόσιο φορέα θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις.

 1. Η έκδοση του τιμολογίου να γίνει μέσω πιστοποιημένου παρόχου, δηλαδή λογισμικού έχει λάβει άδεια καταλληλότητας (ΥΠΑΗΕΣ)
 2. Η διαβίβαση να είναι συμβατή με το μορφότυπο PEPPOL
 3. Να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, ενδεικτικά: ΑΦΜ αγοραστή και πωλητή, κωδικό αναθέτουσας αρχής, ΑΔΑΜ, ΑΔΑ, Τύπος Προϋπολογισμού κ.ά.

Οφέλη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης B2G

 • Διαφάνεια και έλεγχος
 • Κοινή μέθοδος τιμολόγησης
 • Άμεση πληροφόρηση (προμηθευτές, ποσοστό εκτέλεσης συμβάσεων κ.τλ.)
 • Μείωση λειτουργικού κόστους
 • Επιτάχυνση των πληρωμών
 • Οικολογικά Οφέλη
 • Μείωση των λαθών
 • Καλύτερη οργάνωση

Το DataLife HIS υποστηρίζει πλήρως την τιμολόγηση μέσω πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2G και καλύπτει τις νέες συναλλακτικές ανάγκες των μονάδων υγείας με τους δημόσιους οργανισμούς, όπως ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Διαβάστε περισσότερα