Αποζημίωση ΕΟΠΥΥ μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων - Δικαιολογητικά

Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων - ΕΟΠΥΥ

10/10/2023

Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης των συμβεβλημένων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχει εκδώσει ο ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικότερα, οι ΜΦΗ θα υποβάλλουν τα έγγραφα για τις αποζημιώσεις των δομών τους σε ειδική πλατφόρμα, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

ΕΟΠΥΥ - Δικαιολογητικά που χρειάζονται

Σύμφωνα με την ΔΑ3/27/οικ 3849 του ΕΟΠΥΥ προς τις συμβεβλημένες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι τα παρακάτω.

Α) Γνωμάτευση θεράποντα ιατρού στην οποία αναγράφεται η κατάσταση της υγείας του ασθενούς και αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε δομή κλειστής φροντίδας.

Β) Δημόσια έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα ταυτοποιητικά στοιχεία του ωφελούμενου (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης).

Γ) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Υπόχρεου για κάθε ωφελούμενο.

Δ) Τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό (ανά μηνιαία υποβολή).

Ε) Παρουσιολόγιο όπου αναφέρονται ανά ωφελούμενο τα ταυτοποιητικά του στοιχεία, ημερομηνία εισαγωγής, το χρονικό διάστημα για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα και το χρονικό διάστημα που διανυκτέρευσε εκτός δομής.

Με το DataLife αυτή η διαδικασία γίνεται πιο εύκολη από ποτέ!

Στο λογισμικό DataLife HIS μπορείτε να τηρείτε όλα τα δεδομένα, όπως τα δημογραφικά στοιχεία και τα στοιχεία ασφάλισης τους ασθενούς, οι ημέρες παραμονής στη μονάδα, τα φάρμακα και τα αναλώσιμα, καθώς και να εκδίδετε τα έγγραφα που απαιτούνται από τον ΕΟΠΥΥ. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνονται οι μηνιαίες ηλεκτρονικές υποβολές, ενώ παράλληλα σας δίνεται η δυνατότητα να αρχειοθετείτε και να οργανώνετε τα δεδομένα σας, επιτυγχάνοντας την συμμόρφωση απέναντι στον νόμο σε όλα τα επίπεδα, με ασφάλεια και ακρίβεια.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαχθείτε από τη γραφειοκρατία με το DataLife HIS

Προϊόν