Πιστοποίηση ασφάλειας δεδομένων κατά το πρότυπο ISO 27001

ISO 27001

15/05/2023

Η DataLife, στα πλαίσια της διαρκούς εξέλιξής της και της βελτιστοποίησης της ποιότητας των υπηρεσιών της, ανακοινώνει την πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας των δεδομένων. Το πληροφοριακό σύστημα υγείας DataLife HIS κατασκευάζεται από πιστοποιημένη εταιρεία, η οποία ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τον έλεγχο από τον φορέα πιστοποίησης QMS Cert.

Το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013 - Information security management systems (ISMS) αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών εφαρμόζοντας πολιτικές, διαδικασίες, πρακτικές και ελέγχους ασφαλείας για την τήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων που τηρεί ένας οργανισμός. Πρόκειται για ένα πρότυπο με διεθνή αναγνώριση και ισχύ, το οποίο εξασφαλίζει πως ο οργανισμός πληροί και τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων από κακόβουλες ή αμελείς ενέργειες.

Με την πιστοποίηση αυτή, η DataLife αποδεικνύει ότι το λογισμικό που εμπορεύεται είναι άξιο εμπιστοσύνης καθώς εφαρμόζει τις πολιτικές εκείνες που κρατούν τις πληροφορίες ασφαλείς και προστατευμένες.