Διεθνή πρότυπα

Κατά τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του προγράμματος, εφαρμόζουμε διεθνή πρότυπα για τη δόμηση του φακέλου υγείας και την κωδικοποίηση των δεδομένων που καταχωρούνται. Τα πρότυπα αυτά αντιπροσωπεύουν καλές πρακτικές, οι οποίες δίνουν τη σωστή κατεύθυνση στην ανάπτυξη του προγράμματος. Για τη σύνταξή τους συνεργάζονται ειδικοί σε διεθνές επίπεδο εφαρμόζοντας τις προσωπικές τους εμπειρίες και γνώσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πρότυπα που χρησιμοποιούμε σε μεγαλύτερο βαθμό.

OpenEHR

Το openEHR προσφέρει πρότυπα και βιβλιοθήκες πάνω στα οποία μπορεί να δομηθεί ένας πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Λόγω της μεγάλης ευελιξίας του, έχει υιοθετηθεί ευρέως σε χώρες της Ευρώπης και της Αυστραλίας. Χάρη στο openEHR, οι μηχανικοί πληροφορικής δεν χρειάζεται να παρακολουθούν στενά τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της ιατρικής κοινότητας, ενώ παράλληλα αυξάνουν τη διαλειτουργικότητα των προϊόντων τους.

Οι αναλυτές, σχεδιαστές και προγραμματιστές της εταιρείας μας είναι ενεργά μέλη της κοινότητας του openEHR και συμμετέχουν στο Clinical Knowledge Manager. Έχουν ήδη υλοποιήσει έναν σημαντικό αριθμό προτύπων στα πλαίσια της ανάπτυξης του DataLife αλλά και σε προηγούμενα έργα.

Μάθετε περισσότερα για το openEHR: https://www.openehr.org/

LOINC

Η κωδικοποίηση «Logical Observation Identifiers Names and Codes» ξεκίνησε το 1994 και διατηρείται από το Regenstrief Institute του Indiana University των ΗΠΑ. Η LOINC κωδικοποιεί τόσο εργαστηριακά, όσο και κλινικά αποτελέσματα. Το εργαστηριακό της τµήµα καλύπτει όλες τις παρατηρήσεις σε κλινικά εργαστήρια όπως χημεία και τοξικολογία, αιματολογία, μικροβιολογία, ορολογικές εξετάσεις, κυτταρολογία, τράπεζα αίματος, χειρουργική παθολογία και γονιμότητα. Από την άλλη, το κλινικό τµήµα καλύπτει οτιδήποτε µη εργαστηριακό όπως ζωτικά σημεία, ηλεκτροκαρδιογράφημα κ.ά.

Μάθετε περισσότερα για τη LOINC: https://loinc.org/

SNOMED-CT

Η «Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms» θεωρείται ως μία από τις πιο περιεκτικές, πολύγλωσσες ορολογίες για τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης. Η τρίτη της έκδοση περιέχει περισσότερους από 310.000 όρους που χρησιμοποιούνται στην ιατρική και κτηνιατρική πράξη. Χάρη στη SNOMED-CT παρέχεται αξιόπιστη και κατάλληλα δοµηµένη πληροφορία στους επαγγελματίες υγείας, η οποία µε τη σειρά της βελτιώνει σημαντικά τα αποτελέσματα για τον ασθενή.

Μάθετε περισσότερα: https://www.snomed.org/snomed-ct

English